Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:847) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Utkom från trycket den 27 juni 2011
utfärdad den 17 juni 2011.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. De termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.

Omvandling av vissa driftskostnader till ett belopp i pengar

2 §

Den omvandling till ett belopp i pengar av driftskostnaderna för energianvändning och utsläpp som avses i 7 § första stycket lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster ska göras enligt 3–7 §§ denna förordning.

Metod för beräkning av driftskostnaderna

Energianvändning

3 §

Driftskostnaden för energianvändningen beräknas genom att bilens energianvändning per kilometer multipliceras med kostnaden per energienhet och med antalet kilometer enligt 7 §.

Vid beräkningen av energianvändning per kilometer ska det antal enheter energi som används per kilometer användas. Om energianvändningen anges som bränsleförbrukning per kilometer, ska den omräknas till energianvändning per kilometer med hjälp av de omräkningsfaktorer som anges i tabell 1 i bilagan till denna förordning. För bränsletyper som inte anges i tabellen, får i stället uppgifter från tillverkaren användas.

Om energianvändningen per kilometer anges direkt, som för exempelvis eldrivna bilar, ska det värdet användas.

Vid beräkningen ska det enhetliga penningvärdet per energienhet användas som utgörs av det lägsta gällande priset på bensin eller diesel före skatt.

Utsläpp av koldioxid

4 §

Driftskostnaden för utsläppen av koldioxid beräknas genom att bilens utsläpp av koldioxid i kilogram per kilometer enligt 6 § multipliceras med kostnaden per kilogram, enligt det intervall som anges i tabell 2 i bilagan till denna förordning och med antalet kilometer enligt 7 §.

Utsläpp av föroreningar

5 §

Driftskostnaden för utsläppen av föroreningar beräknas som summan av driftskostnaderna för utsläpp av kväveoxider (NOX), icke-metankolväten (NMHC), och partiklar.

Driftskostnaden för utsläppen av respektive förorening beräknas genom att bilens utsläpp av föroreningar i gram per kilometer enligt 6 § multipliceras med respektive kostnad per gram enligt det intervall som anges i tabell 2 i bilagan till denna förordning, och med antalet kilometer enligt 7 §.

Värden för bränsleförbrukning och utsläpp

6 §

Bränsleförbrukningen samt utsläppen av koldioxid och föroreningar enligt tabell 2 i bilagan till denna förordning per kilometer vid fordonsdrift ska baseras på standardiserade gemenskapstestförfaranden för de bilar för vilka sådana testförfaranden definieras i gemenskapens lagstiftning för typgodkännande. För bilar som inte omfattas av standardiserade gemenskapstestförfaranden ska jämförbarheten mellan olika anbud säkerställas genom allmänt vedertagna testförfaranden eller resultat från tester som utförts för den berörda myndigheten eller, i avsaknad av detta, information från tillverkaren.

Total tillryggalagd sträcka under livslängden

7 §

Vid beräkning av driftskostnaderna ska det totala antalet tillryggalagda kilometer för en bil under dess livslängd hämtas från tabell 3 i bilagan till denna förordning, i förekommande fall med avdrag för redan tillryggalagda kilometer.

Information

8 §

Transportstyrelsen ska i lämplig omfattning informera om tillämpningen av lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.

Bilaga

Uppgifter för beräkning av driftskostnaderna under livslängden för bilar

Tabell 1: Energiinnehållet i motorbränslen

Bränsle

Energiinnehåll

Diesel

 

36 MJ/liter

 

Bensin

 

32 MJ/liter

 

Naturgas/biogas

 

33–38 MJ/Nm3

 

Motorgas (LPG)

 

24 MJ/liter

 

Etanol

 

21 MJ/liter

 

Biodiesel

 

33 MJ/liter

 

Emulsionsbränsle

 

32 MJ/liter

 

Väte

 

11 MJ/Nm3

 

Tabell 2: Kostnader för utsläpp inom vägtransporter (i 2007 års priser)

Bränsle

Kostnad

CO2

 

0,03–0,04 EUR/kg

 

NOX

 

0,0044−0,0088 EUR/g

 

NMHC

 

0,001−0,002 EUR/g

 

Partiklar

 

0,087−0,174 EUR/g

 

Tabell 3: Totalt antal km för bilar under livslängden

Fordonskategori1)

1)

Kategorierna M och N enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, senast ändrat genom rådets direktiv 2013/15/EU.

Totalt antal km under livslängden

Personbilar (M1)2)

2)

Kategori M1: Fordon, konstruerade och byggda för persontransport, med högst åtta säten utöver förarsätet.

 

200 000 km

 

Lätta fordon i förvärvstrafik (N1)3)

3)

Kategori N1: Fordon, konstruerade och byggda för varutransport, med en högsta vikt som inte överstiger 3,5 ton.

 

250 000 km

 

Tunga lastbilar (N2, N3)4)

4)

Kategori N2: Fordon, konstruerade och byggda för varutransport, med en högsta vikt som överstiger 3,5 men inte 12 ton. Kategori N3: Fordon, konstruerade och byggda för varutransport, med en högsta vikt som överstiger 12 ton.

 

1 000 000 km

 

Bussar (M2, M3)5)

5)

Kategori M2: Fordon, konstruerade och byggda för persontransport, med mer än åtta säten utöver förarsätet och en högsta vikt som inte överstiger 5 ton. Kategori M3: Fordon, konstruerade och byggda för persontransport, med mer än åtta säten utöver förarsätet och en högsta vikt som överstiger 5 ton.

 

800 000 km

 

SFS 2013:786

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:847

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2013:786

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2013.