Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1003 Utkom från trycket den 20 september 2011Förordning om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.;utfärdad den 8 september 2011.Regeringen föreskriver att 1, 21 och 23 §§ förordningen om PCB m.m. ska ha följande lydelse.1 §1 §Denna förordning innehåller bestämmelser om kontroll över förekomsten och hanteringen av PCB-produkter samt om inventering, avlägsnande och bortskaffande av PCB-produkter och varor eller utrustning som innehåller eller har förorenats med PCB-produkter.För PCB-varor som är avfall finns det bestämmelser i avfallsförordningen (2011:927) och förordningen (2002:1060) om avfallsförbränning.21 §21 §En PCB-vara som är avfall ska genast överlämnas för bortskaffande enligt avfallsförordningen (2011:927).Vid bortskaffande av en PCB-vara får endast de bortskaffningsförfaranden tillämpas som i bilaga 3 till avfallsförordningen betecknas D 9 eller D 10.Bestämmelser om förbränning finns i förordningen (2002:1060) om avfallsförbränning. Det som är föreskrivet där om PCB ska också tillämpas i fråga om PCB-produkter. Andra bortskaffningsförfaranden får tillämpas endast om de i jämförelse med förbränning har likvärdiga miljömässiga säkerhetskrav och följer kvalificerade tekniska krav med bästa möjliga teknik.23 §23 §Den som bortskaffar PCB-varor ska föra ett register över de PCB-varor som bortskaffas. Av registret ska varornas mängd, ursprung, art och innehåll av PCB-produkt framgå. Registret ska vara tillgängligt för allmänheten.Den som bortskaffar PCB-varor ska utfärda ett mottagningsbevis för de PCB-varor som tas emot för bortskaffande. Av beviset ska de mottagna varornas mängd, art och innehåll av PCB-produkt framgå. Beviset ska lämnas till den som överlämnat varorna för bortskaffande.Första och andra styckena gäller inte om motsvarande förpliktelser följer av avfallsförordningen (2011:927) eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av den förordningen eller motsvarande äldre föreskrifter.Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 2011.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)