Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1006 Utkom från trycket den 20 september 2011Förordning om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier;utfärdad den 8 september 2011.Regeringen föreskriver att 5 och 22 §§ förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier ska ha följande lydelse.5 §5 §I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).22 §22 §En producent ska informera dem som använder batterier omde potentiella effekterna på människors hälsa och miljön till följd av de ämnen som förekommer i batterier,innebörden av den märkning som avses i bilagan,skyldigheten att enligt avfallsförordningen (2011:927) sortera avfall som utgörs av batterier och om hur sorteringen ska gå till,de insamlingssystem som användarna har tillgång till, ochhur användarna kan bidra till återvinningen av batterier.Informationen ska vara uttömmande och lämnas på ett sådant sätt att den når dem som kan antas vilja lämna batterier till producenten eller till ett insamlingssystem.Producenten ska samråda med kommunerna om hur informationen ska lämnas lokalt. Om man i samrådet finner att det är lämpligt, får informationen lämnas genom kommunen när den informerar hushållen och andra om avfallshanteringen.Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 2011.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)