Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1100 Utkom från trycket den 8 november 2011Lag om ändring i miljöbalken;utfärdad den 27 oktober 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:151, bet. 2011/12:MJU4, rskr. 2011/12:12. föreskrivs att 22 kap. 19 § miljöbalken ska ha följande lydelse.22 kap.19 §19 §Yrkanden om ersättning till följd av vattenverksamhet eller en åtgärd enligt 11 kap. 22 § och synpunkter i anledning av utlåtande om verksamheten enligt 12 § ska framställas skriftligen eller muntligen senast vid huvudförhandlingen. Mark- och miljödomstolen får avvisa senare framställda yrkanden och synpunkter, om de inte har föranletts av iakttagelser vid syn eller av andra omständigheter som har förekommit under huvudförhandlingen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.På regeringens vägnarLENA EKEgon Abresparr(Miljödepartementet)