Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1103

Utkom från trycket den 8 november 2011
Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter;
utfärdad den 27 oktober 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

1)

Prop. 2010/11:151, bet. 2011/12:MJU4, rskr. 2011/12:12.

dels att 4 kap. 6, 12 och 13 §§ samt 8 kap. 9 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 4 kap. 11 § ska utgå,

dels att 1 kap. 2 och 2 e §§, 2 kap. 14 §, 4 kap. 1, 2, 5, 7–11 och 15–20 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1–3 §§, 8 kap. 7 och 10–12 §§ och 9 kap. 1 § samt rubrikerna närmast före 4 kap. 1 § och 6 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 6 och 20 a §§, av följande lydelse.

2) I denna lag avses med

2)

Senaste lydelse 2009:685.

 • anläggning: en fast teknisk enhet där det bedrivs en eller flera verksamheter som ger upphov till utsläpp som kräver tillstånd enligt denna lag, inklusive all annan därmed direkt förknippad verksamhet, som tekniskt sett är knuten till de verksamheter som bedrivs på platsen och som kan påverka utsläpp och föroreningar, och

 • flygverksamhet: en eller flera flygningar med luftfartyg som avgår från eller ankommer till en flygplats inom Europeiska unionens territorium eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som ger upphov till utsläpp som ska omfattas av en övervaknings- och rapporteringsplan enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

3) Med registerförordningen avses i denna lag kommissionens förordning (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG4) .

3)

Senaste lydelse 2009:685.

4)

EUT L 270, 14.10.2010, s. 1 (Celex 32010R0920).

5) Övervaknings- och rapporteringsplanen enligt 13 § ska innehålla uppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar för att övervaka och rapportera utsläppen enligt 5 kap. Om verksamhetsutövaren avser att ansöka om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap. 1 §, ska planen även innehålla uppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar för att möjliggöra en beräkning av luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan.

5)

Senaste lydelse 2009:685.

Planen ska vara godkänd av tillsynsmyndigheten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur beräkningen av luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan ska göras.

Unionsregister

6) Bestämmelser om kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter i ett unionsregister finns i registerförordningen.

6)

Senaste lydelse 2006:643.

Den myndighet som regeringen bestämmer (kontoföringsmyndigheten) är den nationella administratör som avses i artikel 6.1 i registerförordningen. Kontoföringsmyndigheten ska administrera konton i unionsregistret som myndigheten har öppnat och som tillhör följande kontotyper:

 1. Sveriges nationella konton,

 2. depåkonton för verksamhetsutövare,

 3. depåkonton för luftfartygsoperatörer,

 4. persondepåkonton,

 5. depåkonton för handelsplattformar, och

 6. kontrollörskonton.

Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument ska inte tillämpas på kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter.

7) En utsläppsrätt är giltig enbart under den handelsperiod för vilken den är utfärdad.

7)

Senaste lydelse 2006:643.

I artikel 57 i registerförordningen finns bestämmelser om sparande av utsläppsrätter utfärdade för perioden 2008–2012 och påföljande handelsperioder.

En ansökan om att öppna ett konto eller en ansökan om registrering i unionsregistret ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes ombud. En sådan ansökan får signeras och överföras elektroniskt.

Minst ett ombud för den som ansöker om att öppna ett persondepåkonto som anges i 1 § andra stycket 4 ska vara folkbokfört eller ha säte i Sverige.

Om en ansökan enligt 5 § inte uppfyller de krav som anges där, ska sökanden föreläggas att komplettera sin ansökan. Om föreläggandet inte följs, ska ansökan avvisas.

Om den som ansöker om att öppna ett persondepåkonto inte har ett ombud som uppfyller kravet i 6 §, ska ansökan avvisas.

8) Kontoföringsmyndigheten ska avslå en ansökan om registrering som inte är förenlig med befintliga registreringar i Europeiska unionens transaktionsförteckning eller den internationella transaktionsförteckningen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar.

8)

Senaste lydelse 2006:643.

I artikel 11 i registerförordningen finns det bestämmelser om att en kontohavare ska underrättas om vissa processer som rör kontot.

Om ansökan överförts elektroniskt enligt 5 § får även underrättelsen överföras elektroniskt.

Regeringen får meddela föreskrifter om

 1. anteckning i unionsregistret av beslut om att någon som finns registrerad i unionsregistret har försatts i konkurs eller att en utsläppsrätt eller kyotoenhet har utmätts, belagts med kvarstad eller betalningssäkrats,

 2. avvisning av en ansökan om registrering som inte är förenlig med en sådan anteckning, och

 3. borttagande av en sådan anteckning.

9) Om inget annat följer av denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter vid kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter i de konton i unionsregistret som kontoföringsmyndigheten administrerar enligt 1 §.

9)

Senaste lydelse 2006:643.

Kontoföringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som utförs i unionsregistret.

10) Personuppgifter som kontoföringsmyndigheten administrerar i unionsregistret ska ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

10)

Senaste lydelse 2006:643.

 1. verksamhet som staten, ett landsting eller en kommun ansvarar för enligt lag eller annan författning och

  a) som avser utsläppsrätter eller kyotoenheter som registreras i unionsregistret,

  b) som för att kunna fullgöras förutsätter tillgång till information om utsläppsrätter eller kyotoenheter, eller

  c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet,

 2. omsättning av utsläppsrätter eller kyotoenheter, samt

 3. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där information om utsläppsrätter eller kyotoenheter utgör underlag för prövningar eller beslut.

Kontoföringsmyndigheten ska på begäran lämna ut uppgift i unionsregistret till tillsynsmyndigheten.

Kontoföringsmyndigheten ska senast den 31 januari varje år ge innehavaren av ett konto som anges i 4 kap. 1 § andra stycket 2, 3, 4 eller 5 ett besked om innehållet på kontot per den 31 december det närmast föregående kalenderåret. Beskedet ska lämnas genom att det hålls tillgängligt elektroniskt där kontoföringsmyndigheten håller annan information tillgänglig för kontohavaren.

En uppgift på ett konto i unionsregistret ska rättas, om den innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av tekniskt fel. Den vars rätt berörs ska ges möjlighet att yttra sig, om inte rättelsen är till förmån för denne eller yttrandet annars är uppenbart onödigt.

Bestämmelser om återkallande av transaktioner i unionsregistret finns i artikel 51 i registerförordningen.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller i stället för första stycket bestämmelserna om rättelse i 28 § personuppgiftslagen (1998:204).

11) Kontoföringsmyndigheten får ta ut en avgift för att öppna ett persondepåkonto eller ett depåkonto för handelsplattform i unionsregistret.

11)

Senaste lydelse 2009:1324.

Avgiften får inte belasta verksamheter med tillståndsplikt enligt denna lag eller flygverksamheter.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådan avgift som avses i 20 §.

12) För varje anläggning och för flygverksamhet ska verksamhetsutövaren genom beräkning eller mätning övervaka sina utsläpp av de växthusgaser som tillståndet eller övervaknings- och rapporteringsplanen avser och varje år göra en rapport om utsläppen. Rapporten ska

12)

Senaste lydelse 2009:1325.

 1. innehålla en beskrivning av de mät- eller beräkningsmetoder som används, inklusive en uppgift om sammanlagda utsläpp och om mätningens eller beräkningens säkerhet samt uppgifter om kvalitetssäkring och kvalitetskontroll,

 2. vara verifierad av en kontrollör enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 § 2, och

 3. ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året efter det kalenderår som rapporten avser.

13) För varje anläggning ska verksamhetsutövaren överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från anläggningen. För en flygverksamhet ska verksamhetsutövaren överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från flygverksamheten. Överlämnandet ska ske senast den 30 april och avse utsläppen under det närmast föregående kalenderåret. Överlämnandet får inte med stöd av 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid ske senare än den 30 april. I artiklarna 46–48 i registerförordningen finns det bestämmelser om förfarandet för överlämnande.

13)

Senaste lydelse 2009:685.

Om en verifierad rapport enligt 5 kap. 1 § inte har getts in innan ett beslut av tillsynsmyndigheten enligt 5 kap. 2 § första stycket har vunnit laga kraft, ska antalet utsläppsrätter motsvara de sammanlagda utsläppen enligt detta beslut.

Utsläppsrätter som utfärdats av en nationell administratör i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen får användas för att fullgöra en verksamhetsutövares skyldighet enligt första stycket.

Borttagande och annullering

14) I artiklarna 49 och 50 i registerförordningen finns det bestämmelser om förfarandet för att ta bort utsläppsrätter och annullera kyotoenheter.

14)

Senaste lydelse 2006:643.

15) En utsläppsrätt, utsläppsminskningsenhet eller certifierad utsläppsminskning får inte överlämnas för att fullgöra skyldigheten enligt 1 § första stycket, om den har utmätts, belagts med kvarstad eller betalningssäkrats.

15)

Senaste lydelse 2006:643.

En utsläppsrätt eller kyotoenhet får inte tas bort eller annulleras enligt artiklarna 49 och 50 i registerförordningen, om den har utmätts, belagts med kvarstad eller betalningssäkrats.

En verksamhetsutövare som betalat avgift enligt 6 § är inte befriad från sin skyldighet enligt 6 kap. 1 § att överlämna utsläppsrätter, när denne ska överlämna utsläppsrätter för det efterföljande kalenderåret.

16) Den som lider skada till följd av ett fel som rättas enligt 4 kap. 19 § första stycket har rätt till ersättning av staten, om rättelsen avser en felregistrering som gjorts av kontoföringsmyndigheten.

16)

Senaste lydelse 2009:685.

Ersättning lämnas inte om den skadelidande med hänsyn till felets art eller andra omständigheter bort inse att fel förekommit.

Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Staten företräds i ärenden om ersättning enligt 10 § av den myndighet som regeringen bestämmer.

17) Följande beslut får överklagas hos mark- och miljödomstolen:

17)

Senaste lydelse 2010:941.

 1. beslut om tillstånd enligt 2 kap.,

 2. beslut om godkännande av en övervaknings- och rapporteringsplan enligt 2 kap. 14 §,

 3. beslut om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap.,

 4. beslut om korrigering av tilldelningsbeslut enligt 4 kap. 4 §,

 5. beslut om avvisning enligt 4 kap. 7 eller 8 §,

 6. beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § första stycket,

 7. beslut om att vägra öppna ett persondepåkonto enligt artikel 13.4 i registerförordningen eller ett depåkonto för handelsplattform enligt artikel 14.4 i registerförordningen,

 8. beslut om att inte godkänna ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud enligt artikel 20.4 i registerförordningen,

 9. beslut om att vägra att uppdatera kontouppgifter eller uppgifter om behörigt ombud enligt artikel 21.1 i registerförordningen,

 10. beslut enligt artikel 27.1 eller 27.3 i registerförordningen om att stänga av tillträdesrätten till ett konto enligt artikel 27.5 i samma förordning,

 11. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 §,

 12. beslut om uppskattning av utsläppens storlek enligt 5 kap. 2 §,

 13. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §,

 14. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §,

 15. beslut om offentliggörande av en verksamhetsutövares namn enligt 8 kap. 5 §,

 16. beslut om förseningsavgift enligt 8 kap. 5 a §, och

 17. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1103

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 i fråga om 1 kap. 2 §, 2 kap. 14 § och 5 kap. 1 § och i övrigt den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LENA EK
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)