Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1239 Utkom från trycket den 9 december 2011Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927);utfärdad den 1 december 2011.Regeringen föreskriver att 36, 42, 48, 74 och 77 §§ avfallsförordningen (2011:927) ska ha följande lydelse.36 §36 §Det krävs ett särskilt tillstånd för attyrkesmässigt transportera avfall, ellertransportera avfall som har uppkommit i en yrkesmässig verksamhet oma) transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mer än 10 ton avfall eller mer än 50 kubikmeter avfall,b) transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mer än 100 kilogram farligt avfall eller mer än 100 liter farligt avfall,c) avfallet innehåller kvicksilver och utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor, ellerd) avfallet innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt.42 §42 §Den som avser att transportera farligt avfall som har uppkommit i en yrkesmässig verksamhet ska anmäla detta till länsstyrelsen.Första stycket gäller inte transporter som kräver tillstånd enligt 36 § eller som utförs av någon som har tillstånd enligt 36 §.För återkommande transporter som omfattas av anmälningsplikt enligt första stycket är det tillräckligt att anmälan görs vart femte år.48 §48 §Anmälningsplikt enligt 46 eller 47 § gäller inte verksamheter som omfattas avett tillstånd eller en anmälan enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ellerett tillstånd enligt 36 § eller en anmälan enligt 42 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 43 § denna förordning.74 §74 §Kommunen får meddela föreskrifter omhur utrymmen, behållare och andra anordningar för hantering av avfall ska vara beskaffade och skötas,att vissa slag av avfall ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall,skyldighet att i fråga om förvaring och transport av avfall vidta andra åtgärder som är nödvändiga av återanvändnings- eller återvinningsskäl eller av andra hälso- eller miljöskäl,att den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning, ochhur en anmälan enligt 45 § ska göras.77 §77 §Naturvårdsverket får meddela föreskrifter omvad den kommunala renhållningsordningens avfallsplan ska innehålla, ochskyldighet för kommunerna att lämna information om hanteringen av avfall och om innehållet i avfallsplanen.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.På regeringens vägnarLENA EKEgon Abresparr(Miljödepartementet)