Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:344

Utkom från trycket den 11 juni 2012
Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter;
utfärdad den 31 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

1)

Prop. 2011/12:143, bet. 2011/12:FiU47, rskr. 2011/12:238.

dels att 1 kap. 1 §, 7 kap. 1 § och 9 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tretton nya paragrafer, 7 kap. 6–11 §§, 8 kap. 1 a–1 f §§ och 9 kap. 1 a §, av följande lydelse.

2) Genom lagen regleras förutsättningarna för handel med rätt att släppa ut växthusgaser (utsläppsrätter). Lagen innehåller bestämmelser om tillstånd och andra krav för att få släppa ut växthusgaser, om tilldelning, registrering och redovisning av utsläppsrätter samt om handel med andra tillgodohavanden för utsläpp av växthusgaser.

2)

Senaste lydelse 2009:1324.

Lagen kompletterar EU-förordningar om handel med utsläppsrätter.

Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att denna lag och EU-förordningar om handel med utsläppsrätter följs samt tillsyn över att föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och EU-förordningarna följs.

För övervakningen av att denna lag och EU-förordningar om handel med utsläppsrätter följs får en tillsynsmyndighet begära att

 1. ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter, handlingar eller annat, och

 2. den som förväntas kunna lämna upplysningar som har betydelse för tillsynen inställer sig till förhör på tid och plats som tillsynsmyndigheten bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

En tillsynsmyndighet ska anmäla en överträdelse av denna lag eller en EU-förordning om handel med utsläppsrätter till polis- eller åklagarmyndighet, om det finns misstanke om brott.

Regeringen får meddela föreskrifter om att avgift för tillsyn enligt denna lag ska tas ut av den som är föremål för tillsyn, samt föreskrifter om sådana avgifter.

Den som har rapporterat enligt artikel 42.5 i kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen3) får inte röja för den som rapporteringen avser eller någon utomstående att rapportering har skett.

3)

EUT L 302, 18.11.2010, s. 1 (Celex 32010R1031).

Den som har rapporterat enligt artikel 42.5 i förordning (EU) nr 1031/2010 får inte hållas ansvarig för att ha brutit mot någon tystnadsplikt, om den som rapporterat hade anledning att räkna med att rapportering borde ske.

Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt bryter mot något av förbuden mot insiderhandel och annan användning av insiderinformation i artiklarna 38, 39 b och 40 i förordning (EU) nr 1031/2010 döms till fängelse i högst två år.

Om brottet med hänsyn till dess omfattning och övriga omständigheter är grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt av oaktsamhet bryter mot något av förbuden mot insiderhandel och annan användning av insiderinformation i artiklarna 38, 39 b och 40 i förordning (EU) nr 1031/2010 döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Om gärningen är ringa, döms inte till ansvar.

Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt bryter mot förbudet mot röjande av insiderinformation i artikel 39 a och 40 i förordning (EU) nr 1031/2010 döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Om informationen blir allmänt känd samtidigt med att den röjs, döms inte till ansvar.

Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt bryter mot förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan i artikel 41 i förordning (EU) nr 1031/2010 döms till fängelse i högst två år.

Om brottet med hänsyn till omfattningen av marknadspåverkan eller övriga omständigheter är att anse som grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt av oaktsamhet bryter mot förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan i artikel 41 i förordning (EU) nr 1031/2010 döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Om gärningen är ringa, döms inte till ansvar.

Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt uppsåtligen eller av grov oaktsamhet låter bli att fullgöra en rapporteringsskyldighet enligt artikel 42.5 i förordning (EU) nr 1031/2010 eller bryter mot meddelandeförbudet i 7 kap. 10 § döms till böter.

  4) Följande beslut får överklagas till mark- och miljödomstol:

  4)

  Senaste lydelse 2010:941.

 1. beslut om tillstånd enligt 2 kap.,

 2. beslut om godkännande av en övervaknings- och rapporteringsplan enligt 2 kap. 14 §,

 3. beslut om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap.,

 4. beslut om korrigering av tilldelningsbeslut enligt 4 kap. 4 §,

 5. beslut om avvisning enligt 4 kap. 7 eller 8 §,

 6. beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § första stycket,

 7. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 §,

 8. beslut om uppskattning av utsläppens storlek enligt 5 kap. 2 §,

 9. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §, om beslutet avser annat än tillsyn över att artiklarna 37–42 i förordning (EU) nr 1031/2010 följs,

 10. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §, om föreläggandet avser annat än tillsyn över att artiklarna 37–42 i förordning (EU) nr 1031/2010 följs,

 11. beslut om offentliggörande av en verksamhetsutövares namn enligt 8 kap. 5 §,

 12. beslut om förseningsavgift enligt 8 kap. 5 a §, och

 13. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 §.

En tillsynsmyndighets beslut som avser tillsyn över att artiklarna 37–42 i förordning (EU) nr 1031/2010 följs får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:344

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)