Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:345

Utkom från trycket den 11 juni 2012
Lag om ändring i lagen (2011:1103) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter;
utfärdad den 31 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter i stället för dess lydelse enligt lagen (2011:1103) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:143, bet. 2011/12:FiU47, rskr. 2011/12:238.

  Följande beslut får överklagas till mark- och miljödomstol:

 1. beslut om tillstånd enligt 2 kap.,

 2. beslut om godkännande av en övervaknings- och rapporteringsplan enligt 2 kap. 14 §,

 3. beslut om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap.,

 4. beslut om korrigering av tilldelningsbeslut enligt 4 kap. 4 §,

 5. beslut om avvisning enligt 4 kap. 7 eller 8 §,

 6. beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § första stycket,

 7. beslut om att vägra öppna ett persondepåkonto enligt artikel 13.4 i registerförordningen eller ett depåkonto för handelsplattform enligt artikel 14.4 i registerförordningen,

 8. beslut om att inte godkänna ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud enligt artikel 20.4 i registerförordningen,

 9. beslut om att vägra att uppdatera kontouppgifter eller uppgifter om behörigt ombud enligt artikel 21.1 i registerförordningen,

 10. beslut enligt artikel 27.1 eller 27.3 i registerförordningen om att stänga av tillträdesrätten till ett konto enligt artikel 27.5 i samma förordning,

 11. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 §,

 12. beslut om uppskattning av utsläppens storlek enligt 5 kap. 2 §,

 13. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §, om beslutet avser annat än tillsyn över att artiklarna 37–42 i förordning (EU) nr 1031/2010 följs,

 14. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §, om föreläggandet avser annat än tillsyn över att artiklarna 37–42 i förordning (EU) nr 1031/2010 följs,

 15. beslut om offentliggörande av en verksamhetsutövares namn enligt 8 kap. 5 §,

 16. beslut om förseningsavgift enligt 8 kap. 5 a §, och

 17. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 §.

På regeringens vägnar

LENA EK
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)