Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:371 Utkom från trycket den 13 juni 2012Förordning om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall;utfärdad den 31 maj 2012.Regeringen föreskriverJfr rådets direktiv 2011/97/EU av den 5 december 2011 om ändring av direktiv 1999/31/EG vad gäller särskilda kriterier för lagring av metalliskt kvicksilver som är att betrakta som avfall (EUT L 328, 10.12.2011, s. 49, Celex 32011L0097). i fråga om förordningen (2001:512) om deponering av avfall dels att 3, 8, 15, 17 och 30 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 3 a–3 d §§, av följande lydelse.3 §3 §I denna förordning avses med biologiskt nedbrytbart avfall: allt avfall som kan brytas ned utan tillgång till syre (anaerobt) eller med tillgång till syre (aerobt), icke-farligt avfall: avfall som inte är farligt avfall, och flytande avfall: allt avfall i flytande form, inbegripet spillvatten men med undantag för slam.3 a §3 a §Med inert avfall avses i denna förordning avfall sominte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar, löses upp, brinner eller reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något annat sätt,inte bryts ned biologiskt eller inverkar på andra material som det kommer i kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa, ochhar en total lakbarhet, ett totalt föroreningsinnehåll och en ekotoxicitet hos lakvattnet som är obetydlig och inte äventyrar kvaliteten på yt- eller grundvatten.3 b §3 b §Med underjordsförvar avses i denna förordning en permanent anläggning för lagring av avfall i en gruva eller någon annan djup geologisk hålighet.3 c §3 c §I denna förordning avses med deponigas: gas som genereras från det deponerade avfallet, geologisk barriär: jord- eller berglager med egenskaper som förhindrar, bryter ned, fastlägger eller fördröjer transporten av ämnen och föreningar från en deponi till en mottagare (recipient), lakvatten: vätska som efter att ha varit i kontakt med avfallet lämnar en deponi eller som innehålls i en deponi, och sluttäckning: samlande term för en permanent övertäckning som kan bestå av utjämningsskikt, avjämningsskikt, tätskikt, dräneringsskikt och skyddsskikt.3 d §3 d §I denna förordning avses med aktiv fas: tiden från första tillfället då avfall tas emot vid en deponi till dess deponeringen upphört och aktiva åtgärder för kontroll och utsläppsbegränsning inte längre behövs, driftfas: del av den aktiva fasen som omfattar tiden från första tillfället då avfall tas emot vid en deponi fram till dess att deponin är sluttäckt, och efterbehandlingsfas: del av den aktiva fasen som omfattar tiden för aktiva åtgärder för utsläppsbegränsning och kontroll efter driftfasen.8 §8 § Senaste lydelse 2011:999. Följande avfall får inte deponeras:flytande avfall,avfall som är explosivt, frätande, oxiderande, brandfarligt eller mycket brandfarligt enligt definitionen i bilaga 1 till avfallsförordningen (2011:927),sjukvårdsavfall och annat kliniskt avfall från medicinska eller veterinärmedicinska verksamheter som är smittfarligt enligt definitionen i bilaga 1 till avfallsförordningen,avfall som utgörs av kemiska ämnen från forskning och utveckling eller undervisning (laboratorierester) och som inte är identifierade eller vars effekt på hälsan eller miljön är okända, ochhela begagnade däck som inte är cykeldäck och som har en diameter mindre än 1 400 millimeter.Deponeringsförbudet i första stycket 1 gäller inte metalliskt kvicksilver som är avfall enligt artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilverEUT L 304, 14.11.2008, s. 75 (Celex 32008R1102)..15 §15 §Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om förutsättningar som avfall måste uppfylla för att få deponeras i de olika deponiklasserna enligtartikel 6 i rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfallEGT L 182, 16.7.1999, s. 1 (Celex 31999L0031). , senast ändrat genom direktiv 2011/97/EUEUT L 328, 10.12.2011, s. 49 (Celex 32011L0097). ,punkt 8 i bilaga 1 till direktiv 1999/31/EG,bilaga 2 till direktiv 1999/31/EG, ochpunkt 6 i bilaga 3 till direktiv 1999/31/EG.Om Naturvårdsverket inte har föreskrivit annat, får på deponier för inert avfall deponeras endast sådant avfall och på deponier för icke-farligt avfall deponeras endast hushållsavfall, icke-farligt avfall och inert avfall.Avfall får inte spädas ut eller blandas enbart i syfte att uppfylla förutsättningar för att få deponeras.17 §17 §Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka åtgärder som verksamhetsutövaren måste vidta enligt artikel 11 i direktiv 1999/31/EG i samband med att avfall tas emot för deponering.30 §30 §Under deponins aktiva fas ska verksamhetsutövaren mäta deponins struktur, sammansättning och sättningsbeteende samt provta och mäta lakvatten, grundvatten, ytvatten och deponigas.Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om provtagning och mätning samt om sådana riktvärden eller gränsvärden som anges i punkt 4 c i bilaga 3 till direktiv 1999/31/EG.Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2012.På regeringens vägnarLENA EKEgon Abresparr(Miljödepartementet)