Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:442

Utkom från trycket den 25 juni 2012
Lag om ändring i lagen (2012:430) om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 17 kap. 1 § miljöbalken i stället för dess lydelse enligt lagen (2012:430) om ändring i nämnda balk ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257.

Regeringen ska pröva tillåtligheten av nya verksamheter av följande slag:

  1. anläggningar för kärnteknisk verksamhet som prövas av regeringen enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt anläggningar för att bryta uranhaltigt material eller andra ämnen som kan användas för framställning av kärnbränsle,

  2. allmänna farleder, och

  3. geologisk lagring av koldioxid, om verksamheten inte avser lagring för forskningsändamål av mindre än 100 000 ton koldioxid.

På regeringens vägnar

LENA EK
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)