Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:463 Utkom från trycket den 25 juni 2012Förordning om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier;utfärdad den 14 juni 2012.Regeringen föreskriver att punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier ska ha följande lydelse.2.Senaste lydelse 2009:909. Om det finns medel som har betalats in till Naturvårdsverket enligt den upphävda förordningen, får medlen användas förersättning till den som enligt 14 § denna förordning har samlat in och fått kostnader för att sortera, återvinna eller bortskaffa batterier som innehåller bly, kadmium eller kvicksilver och som kan antas ha släppts ut på marknaden före den 1 januari 2009,ersättning till den som har fått kostnader för bortskaffande av kvicksilver från batterier som kan antas ha släppts ut på marknaden före den 1 januari 2009,återbetalning av avgifter för batterier som har förts ut från Sverige, om batterierna har släppts ut på marknaden före den 1 januari 2009,att betala Naturvårdsverkets kostnader för prövning av frågor om utbetalning av medlen,information om hantering av batterier, ochforskning om batterier.Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2012.På regeringens vägnarLENA EKEgon Abresparr(Miljödepartementet)