Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:503) om tatueringsfärger

Utkom från trycket den 10 juli 2012
utfärdad den 28 juni 2012.

Denna förordning är meddelad med stöd av

SFS 2021:1231

Ordförklaringar

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2021-1231

I denna förordning avses med

 • tatueringsfärg: en blandning som är avsedd att injiceras eller föras in i en persons hud, slemhinna eller ögonglob genom permanent makeup, kosmetisk tatuering, mikrobladsteknik, mikropigmentering eller någon annan process eller metod i syfte att lämna ett märke eller mönster på personens kropp,

 • steril: i avsaknad av levande organismer och virus, och

 • släppa ut på marknaden: tillhandahålla eller göra tillgänglig för någon annan.

I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i 14 kap. miljöbalken och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.

SFS 2021:1231

Utsläppande på marknaden, användning och produktinformation

Rubriken införd g. SFS2021-1231

I post 75 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 finns bestämmelser om

 1. förbud mot att släppa ut vissa tatueringsfärger på marknaden,

 2. förbud mot att vid tatuering använda vissa tatueringsfärger och andra blandningar,

 3. vilka uppgifter en tatueringsfärg som släpps ut på marknaden eller som används vid tatuering ska vara märkt med,

 4. att den som använder en tatueringsfärg vid tatuering ska informera den som behandlas med produkten om de uppgifter som avses i 3 före behandlingen, och

 5. att en tatueringsfärg som släpps ut på marknaden i Sverige ska vara märkt på svenska.

SFS 2021:1231

En tatueringsfärg får släppas ut på den svenska marknaden eller användas vid tatuering i Sverige endast om färgen är steril.

SFS 2021:1231

Produktregister

Läkemedelsverket ska föra ett produktregister över tatueringsfärger som yrkesmässigt tillverkas i eller förs in till Sverige.

Anmälan och underrättelse till Läkemedelsverket

Rubriken införd g. SFS2021-1231

Den som yrkesmässigt tillverkar en tatueringsfärg eller för in en sådan färg till Sverige ska anmäla detta till Läkemedelsverket för registrering i det produktregister som avses i 4 §. Anmälaren ska lämna de uppgifter som behövs för registreringen. Om uppgifterna ändras, ska anmälaren underrätta Läkemedelsverket om detta.

SFS 2021:1231

SFS 2021:1231

SFS 2021:1231

Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller saluför en tatueringsfärg ska omedelbart underrätta Läkemedelsverket om det kommer fram nya uppgifter om att tatueringsfärgen i fråga kan ha cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper.

Bemyndigande

Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om

 1. kravet på sterilitet enligt 3 §,

 2. registrering samt anmälnings- och uppgiftsskyldighet enligt 5 §, och

 3. vilka uppgifter som ska finnas med i en underrättelse enligt 8 §.

SFS 2021:1231

Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet i post 75, kolumn 2, punkt 7 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 att en tatueringsfärg som släpps ut på marknaden i Sverige ska vara märkt på svenska.

SFS 2021:1231

Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om märkning av tatueringsfärger, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

SFS 2021:1231

Tillsyn

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13).

Avgifter

Bestämmelser om avgifter finns i 27 kap. miljöbalken och i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Ansvar

Bestämmelser om straff och förverkande på grund av överträdelser av denna förordning eller föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen finns i 29 kap. miljöbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:503

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2012.

SFS 2021:1231

Denna förordning träder i kraft d. 5 jan. 2022.