Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

Utkom från trycket den 2 oktober 2012
utfärdad den 20 september 2012.

1 §

Denna förordning gäller länsstyrelsernas arbete inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT).

2 §

Vid varje länsstyrelse ska det finnas en särskild samordningsfunktion för ANDT-frågor.

3 §

Länsstyrelserna ska genom samordningsfunktionen stödja

  1. genomförandet av den nationella ANDT-politiken i länet,

  2. utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete,

  3. utvecklingen av tvärsektoriella insatser i kommunerna och regionen,

  4. samarbetet på lokal, regional och nationell nivå, och

  5. utbildning och kompetensutveckling i länet.

SFS 2019:1091

4 §

Varje länsstyrelse ska samordna sitt förebyggande arbete på alkohol- och tobaksområdet med den tillsyn som länsstyrelsen ska utöva enligt 9 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) och 7 kap. 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

SFS 2019:226

5 §

Länsstyrelserna ska till Folkhälsomyndigheten årligen redovisa det arbete som samordningsfunktionen har utfört.

I denna rapport ska länsstyrelsen särskilt redovisa regionala behov av stöd på ANDT-området som samordningsfunktionen har uppmärksammat.

SFS 2013:915

6 §

Länsstyrelserna ska också till Folkhälsomyndigheten årligen redovisa hur de har utövat sin tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. De ska uppge vilka åtgärder de har vidtagit för att övervaka och stödja den tillsyn kommunerna bedriver enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter samt resultatet av detta arbete.

Länsstyrelserna ska vidare redovisa en bedömning av kommunernas tillsyn inom det område som anges i första stycket.

SFS 2019:226

7 §

Folkhälsomyndigheten får meddela närmare föreskrifter om redovisningens utformning.

SFS 2013:915

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:606

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2012.

SFS 2013:915

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2019:226

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2019.

SFS 2019:1091

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.