Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:649

Utkom från trycket den 13 november 2012
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;
utfärdad den 1 november 2012.

Regeringen föreskriver att 44 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

Kommunen ska skyndsamt underrätta

  1. länsstyrelsen om de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av denna förordning, och

  2. lantmäterimyndigheten om de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 40 § första stycket 5.

Bestämmelser om kungörande och tillgängliggörande av kommunala föreskrifter finns i 3 kap. 30 § kommunallagen (1991:900).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:649

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)