Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:748

Utkom från trycket den 4 december 2012
Lag om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 22 november 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 27 och 28 §§ miljöbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:158, bet. 2012/13:MJU3, rskr. 2012/13:35.

  2) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska fortlöpande föra en förteckning över naturområden som bör skyddas eller är skyddade

  2)

  Senaste lydelse 2001:437.

 1. som särskilda skyddsområden enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar3)

  3)

  EUT L 20, 26.1.2010, s. 7 (Celex 32009L0147).

  ,

 2. som särskilda bevarandeområden enligt rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat genom direktiv 2006/105/EG4)

  4)

  EUT L 363, 20.12.2006, s. 368 (Celex 32006L0105).

  , eller

 3. enligt internationella åtaganden eller nationella mål om skydd för naturområden.

Av förteckningen ska det framgå vad som motiverat att ett område har tagits upp i förteckningen och enligt vilket direktiv, internationellt åtagande eller nationellt mål som förtecknandet har skett.

Ett område som tagits upp i förteckningen ska prioriteras i det fortsatta skyddsarbetet.

5) Regeringen får förklara ett naturområde som särskilt skyddsområde, om området enligt direktiv 2009/147/EG är särskilt betydelsefullt för skyddet av vilda fåglar.

5)

Senaste lydelse 2011:322.

Ett område som enligt artikel 4.4 i direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/105/EG, har valts ut som ett område av intresse för unionen ska av regeringen förklaras som särskilt bevarandeområde.

Regeringen får efter samråd med kommissionen upphäva en förklaring enligt första eller andra stycket, om områdets naturvärden inte längre motiverar en sådan förklaring.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:748

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)