Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:781

Utkom från trycket den 7 december 2012
Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);
utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 22 § smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51.

Om den isolerade önskar att stödpersonens uppdrag ska övergå till ett uppdrag som kontaktperson enligt 3 kap. 6 b § socialtjänstlagen (2001:453) när isoleringen upphört och stödpersonen samtycker till det, ska den nämnd som avses i 20 § första stycket underrätta socialnämnden i den kommun där den isolerade är folkbokförd om hans eller hennes önskemål.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:781

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)