Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:864

Utkom från trycket den 14 december 2012
utfärdad den 6 december 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om miljötillsynsförordningen (2011:13)

dels att 1 kap. 5 § och 2 kap. 19 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 34 §, av följande lydelse.

1) Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

1)

Senaste lydelse 2011:702

En myndighet som enligt denna förordning utövar tillsyn ska, när bestämmelserna om marknadskontroll i förordning (EG) nr 765/2008 är tillämpliga, utföra de uppgifter som enligt den förordningen ankommer på en marknadskontrollmyndighet och får inte vidta tillsynsåtgärder som strider mot den förordningen.

I den utsträckning det särskilt anges i 2 kap. ska en myndighet dessutom tillämpa förordning (EG) nr 765/2008 genom att

 1. inrätta lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2,

 2. utarbeta program för sin marknadskontroll och göra programmen tillgängliga för allmänheten enligt artikel 18.5,

 3. underrätta Europeiska kommissionen och medlemsstater i Europeiska unionen enligt artiklarna 18.5 och 18.6,

 4. tillhandahålla information enligt artiklarna 20.1, 22.1, 22.2 och 23.2,

 5. samarbeta med andra enligt artikel 24.1, och

 6. delta i den verksamhet som avses i artiklarna 25.3 och 26.2.

  2) I 20–34 §§ fördelas ansvaret för tillsynen i fråga om

  2)

  Senaste lydelse 2011:930.

 1. miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken,

 2. föroreningsskador och miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken,

 3. vattenverksamheter enligt 11 kap. miljöbalken,

 4. jordbruk och andra verksamheter enligt 12 kap. 10 § miljöbalken,

 5. kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt 14 kap. miljöbalken samt utrustning avsedd för hantering av växtskyddsmedel,

 6. avfall och producentansvar enligt 15 kap. miljöbalken,

 7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel,3)

  3)

  EUT L 104, 8.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0648).

 8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG,4)

  4)

  EUT L 158, 30.4.2004, s. 7 (Celex 32004R0850).

 9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser,5)

  5)

  EUT L 161, 14.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0842).

 10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall,6)

  6)

  EUT L 190, 12.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1013).

 11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG,7)

  7)

  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

 12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006,8)

  8)

  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

 13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 av den 17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier,9)

  9)

  EUT L 204, 31.7.2008. s. 1 (Celex 32008R0689).

 14. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet,10)

  10)

  EUT L 286, 31.10.2009, s. 1 (Celex 32009R1005).

  och

 15. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG11)

  11)

  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1107).

  .

En tillsynsmyndighet som har ansvar för den operativa tillsynen i fråga om förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ska inom sitt område fullgöra de uppgifter som anges i 1 kap. 5 § tredje stycket 1.

Kemikalieinspektionen ska dessutom fullgöra de uppgifter som anges i 1 kap. 5 § tredje stycket 2–6.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:864

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2013.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)