Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:905

Utkom från trycket den 21 december 2012
Lag om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 13 december 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs 2) att 6 kap. 13 och 16 §§ miljöbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:17, bet. 2012/13:MJU4, rskr. 2012/13:55.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (EGT L 197, 21.7.2001, s. 30, Celex 32001L0042).

3) En miljökonsekvensbeskrivning enligt 12 § ska innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn till

3)

Senaste lydelse 2011:608.

 1. bedömningsmetoder och aktuell kunskap,

 2. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad,

 3. var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig,

 4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder, och

 5. allmänhetens intresse.

Innan en myndighet eller kommun bestämmer omfattningen av och detaljeringsgraden för miljökonsekvensbeskrivningen, ska myndigheten eller kommunen samråda med den eller de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen eller programmet. För planer och program på nationell nivå ska samråd i stället ske med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och andra berörda statliga förvaltningsmyndigheter.

4) Om en miljöbedömning krävs enligt 11 §, ska den miljökonsekvensbeskrivning som avses i 12 § samt synpunkter från samråd enligt 14 och 15 §§ beaktas innan planen eller programmet antas eller läggs till grund för reglering.

4)

Senaste lydelse 2004:606.

  När planen eller programmet har antagits ska den beslutande myndigheten eller kommunen i en särskild sammanställning redovisa

 1. hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller programmet,

 2. hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd har beaktats,

 3. skälen till att planen eller programmet har antagits i stället för de alternativ som varit föremål för överväganden, och

 4. de åtgärder som avses att vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför.

Myndigheten eller kommunen ska informera berörda kommuner och myndigheter, allmänheten samt de stater som avses i 15 § om att planen eller programmet har antagits samt göra sammanställningen och planen eller programmet tillgängliga för dem.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:905

Denna lag träder i kraft den 7 januari 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)