Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:948

Utkom från trycket den 28 december 2012
Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);
utfärdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 9 § och 9 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116.

Om smittskyddsläkaren för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag behöver uppgifter om en person som smittats av en allmänfarlig sjukdom, är följande personer och myndigheter skyldiga att på begäran av smittskyddsläkaren lämna honom eller henne de uppgifter som behövs,

  1. myndigheter som genom sin verksamhet får kännedom om uppgifter av betydelse för smittskyddet, och

  2. personal inom enskild hälso- och sjukvård som i sin yrkesutövning står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg.

2) Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över smittskyddet i landet. Vid tillsynen enligt denna lag tillämpas 7 kap. 2028 §§ och 10 kap. 13 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

2)

Senaste lydelse 2010:672.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:948

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)