Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:61 Utkom från trycket den 26 februari 2013Förordning om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier;utfärdad den 14 februari 2013.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier dels att 1, 9 och 22 §§ ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 21 § ska lyda ”Skyldighet att informera”, dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 3 a och 22 a–22 c §§ av följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2011:194. Denna förordning är meddeladmed stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 14–20 och 32 §§,med stöd av 15 kap. 7 § miljöbalken i fråga om 12, 13, 21–22 c och 32 §§,med stöd av 2 § lagen (1990:1332) om avgifter för miljöfarliga batterier i fråga om 24 och 25 §§, ochi övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.3 a §3 a §Med återvinning avses i denna förordning en hantering som innebär att avfall kommer till nytta som ersättning för annat material, förbereds för att komma till sådan nytta eller förbereds för återanvändning. Med återvinning avses dock inte energiåtervinning.9 §9 §Denna förordning ska tillämpas på alla typer av batterier, oavsett form, volym, vikt, materialsammansättning och användning, med undantag för batterier i utrustning somanvänds i samband med skydd av viktiga säkerhetsintressen hos en medlemsstat i Europeiska unionen, vapen, ammunition eller krigsmateriel, om utrustningen har tillverkats för ett specifikt militärt ändamål, ellerär avsedd för att skickas ut i rymden.22 §22 § Senaste lydelse 2011:1006. Ändringen innebär att tredje stycket upphävs. En producent ska informera dem som använder batterier omde potentiella effekterna på människors hälsa och miljön till följd av de ämnen som förekommer i batterier,innebörden av den märkning som avses i bilagan,skyldigheten att enligt avfallsförordningen (2011:927) sortera avfall som utgörs av batterier och om hur sorteringen ska gå till,de insamlingssystem som användarna har tillgång till, ochhur användarna kan bidra till återvinningen av batterier.Informationen ska vara uttömmande och lämnas på ett sådant sätt att den når dem som kan antas vilja lämna batterier till producenten eller till ett insamlingssystem.22 a §22 a §En producent ska samråda med kommunerna om hur informationen enligt 22 § ska lämnas lokalt. Om man i samrådet finner att det är lämpligt får informationen lämnas genom kommunen när den informerar hushållen och andra om avfallshanteringen.22 b §22 b §Om Naturvårdsverket begär det, ska producenten samråda med myndigheten om hur informationen enligt 22 § ska lämnas genom en rikstäckande informationsinsats. En sådan informationsinsats får ske genom en statlig myndighets försorg endast om en eller flera producenter åtar sig att svara för de kostnader som informationsinsatsen medför.22 c §22 c §Om en producents kostnad för att följa denna förordning innebär att ett batteri saluförs för ett högre pris än vad som annars skulle ha varit fallet, ska producenten se till att kostnaden är inkluderad i priset och inte redovisas som ett separat tillkommande pris.Denna förordning träder i kraft den 26 mars 2013.På regeringens vägnarLENA EKEgon Abresparr(Miljödepartementet)