Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:73

Utkom från trycket den 12 mars 2013
Förordning om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring;
utfärdad den 28 februari 2013.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring ska ha följande lydelse.

1) Varje myndighet som har ett ansvar enligt 18 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska planlägga undanförsel av egendom som huvudsakligen används inom myndighetens verksamhetsområde.

1)

Senaste lydelse 2008:1008.

Försvarsmakten ska planlägga undanförseln av materiel till motorreparationstjänsten.

Följande myndigheter ska, var och en inom sitt ansvarsområde, planlägga undanförseln av arkivhandlingar, böcker, konstverk, natur- och kulturhistoriska föremål: Statens försvarshistoriska museer, Riksarkivet, Kungliga biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Moderna museet, Statens musiksamlingar, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet, Naturhistoriska riksmuseet, Statens museer för världskultur, Statens maritima museer samt Statens centrum för arkitektur och design. Myndigheterna ska vid planläggningen samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna planläggningen av undanförsel.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:73

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)