Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:136

Utkom från trycket den 26 mars 2013
Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927);
utfärdad den 14 mars 2013.

Regeringen föreskriver att 63 och 64 §§ avfallsförordningen (2011:927) ska ha följande lydelse.

Frågor om dispens från dumpningsförbud enligt 15 kap. 33 § miljöbalken prövas av

  1. Havs- och vattenmyndigheten, om dispensen avser dumpning i Sveriges ekonomiska zon eller i ett område som inte ingår i en fastighet i den del av det svenska territorialhavet som ligger mer än en nautisk mil utanför den baslinje som avses i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium, eller

  2. länsstyrelsen i det län där avfallet avses att dumpas, om dispensfrågan inte ska prövas av Havs- och vattenmyndigheten enligt 1.

En dispens ska avse ett visst slag och en viss mängd avfall samt tiden, platsen och sättet för dumpningen.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 15 kap. 3133 §§ miljöbalken. Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten höra länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Kustbevakningen, Sveriges geologiska undersökning och Tullverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:136

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

2. Ärenden som har kommit in till Havs- och vattenmyndigheten men inte avgjorts före ikraftträdandet ska fortsätta att handläggas av Havs- och vattenmyndigheten enligt äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

LENA EK
Magnus Blücher
(Miljödepartementet)