Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:323

Utkom från trycket den 31 maj 2013
Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927);
utfärdad den 16 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 11 § avfallsförordningen (2011:927) ska ha följande lydelse.

Denna förordning ska inte tillämpas på

 1. förorenad jord och annat naturligt material som inte har grävts ut,

 2. naturligt material från jord- eller skogsbruk som används inom jord- eller skogsbruk eller för energiproduktion och där användningen inte skadar eller innebär någon olägenhet för människors hälsa eller miljön,

 3. icke-förorenad jord och annat naturligt material som har grävts ut i samband med en byggverksamhet, om det är säkerställt att materialet kommer att användas för byggnation i sitt naturliga tillstånd på den plats där grävningen utfördes och att den användningen inte skadar eller innebär någon olägenhet för människors hälsa eller miljön,

 4. utvinningsavfall som omfattas av förordningen (2013:319) om utvinningsavfall,

 5. använt kärnbränsle eller kärnavfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller radioaktivt avfall som avses i strålskyddslagen (1988:220),

 6. utrangerade explosiva varor,

 7. animaliska biprodukter och därav framställda produkter som

  a) omfattas av förordning (EG) nr 1069/2009, och

  b) är avsedda för annat än förbränning, deponering eller biogas- eller komposteringsanläggning, och

 8. kroppar från djur som

  a) har dött på annat sätt än genom slakt eller som har avlivats för att utrota epizootiska sjukdomar, och

  b) bortskaffas enligt förordning (EG) nr 1069/2009.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:323

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)