Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:326

Utkom från trycket den 31 maj 2013
Lag om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 23 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 19 § miljöbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:81, bet. 2012/13:CU17, rskr. 2012/13:209.

    2) Detta kapitel gäller inte miljöskador som

    2)

    Senaste lydelse 2007:660.

  1. omfattas av 10 eller 10 a kap. sjölagen (1994:1009),

  2. omfattas av lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna,

  3. orsakats av en väpnad konflikt, en fientlighet, ett inbördeskrig, ett uppror eller en exceptionell och oundviklig naturhändelse som det inte varit möjligt att skydda sig mot, eller

  4. orsakats av en verksamhet eller åtgärd vars enda syfte varit att skydda mot en naturkatastrof.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:326

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LENA EK
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)