Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:327 Utkom från trycket den 31 maj 2013Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg;utfärdad den 23 maj 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:81, bet. 2012/13:CU17, rskr. 2012/13:209. föreskrivs att 7 kap. 6 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg ska ha följande lydelse.7 kap.6 §6 § Senaste lydelse 2008:1364. Om försäkringsskyldigheten eller skyldigheten att ställa säkerhet enligt 10 eller 10 a kap. sjölagen (1994:1009) inte har fullgjorts beträffande ett visst fartyg, får Transportstyrelsen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta omförbud för fartyget att anlöpa eller avgå från en svensk hamn eller från en tilläggsplats som ligger inom svenskt territorium,förbud mot fartygets vidare resa, om det är fråga om ett svenskt fartyg.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMLennart Renbjer(Näringsdepartementet)