Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:410

Utkom från trycket den 10 juni 2013
Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);
utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230.

2) Kostnadsfrihet enligt 1 och 2 §§ gäller

2)

Senaste lydelse 2010:1321.

  1. den som enligt 5 kap. socialförsäkringsbalken är bosatt i Sverige,

  2. den som utan att vara bosatt här har rätt till förmåner enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen,

  3. utländska sjömän när det gäller undersökning, vård, behandling och läkemedel vid gonorré, klamydia och syfilis enligt en internationell överenskommelse rörande vissa lättnader för sjömän vid behandling för könssjukdom av den 1 december 1924, och

  4. den som omfattas av lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:410

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)