Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Tillkännagivande (2013:419) av de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)

Detta tillkännagivande har ersatts av tillkännagivande ( 2019:67) den 1 mars 2019.

Utkom från trycket den 10 juni 2013
beslutat den 23 maj 2013.

Grundförordningar som kompletteras av djurskyddslagen i de delar de innehåller bestämmelser om djurskydd eller djurskyddskontroll

1Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd1) .

1)

EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).

Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004. Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 2) .

2)

EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

3 Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009. Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning3) .

3)

EUT L 303, 18.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1099).

Grundförordningar som kompletteras av djurskyddslagen i de delar som anges i det följande

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung4)

4)

EUT L 139, 30.4.2004, s. 55 (Celex 32004R0853).

 • avsnitt II, punkt 2 f i bilaga II,

 • avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga III,

 • avsnitt I, kapitel II, punkt 1 a andra meningen, 1 b och 1 c första meningen i bilaga III,

 • avsnitt I, kapitel IV, punkt 1 i bilaga III,

 • avsnitt I, kapitel IV, punkt 5 i bilaga III, i den del bestämmelsen gäller instruktioner om djurskydd,

 • avsnitt I, kapitel IV, punkt 6 i bilaga III,

 • avsnitt II, kapitel I, punkt 1 i bilaga III,

 • avsnitt II, kapitel IV, punkt 2 i bilaga III, i den del bestämmelsen gäller instruktioner om djurskydd,

 • avsnitt II, kapitel IV, punkt 4 i bilaga III.

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel5)

5)

EUT L 139, 30.4.2004, s. 206 (Celex 32004R0854).

 • artikel 4, när det gäller offentlig kontroll av djurskyddsbestämmelser,

 • artikel 5.1 c och 5.3 d,

 • avsnitt I, kapitel II, B, punkt 2 a i bilaga I,

 • avsnitt I, kapitel II, C i bilaga I,

 • avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,

 • avsnitt II, kapitel IV i bilaga I,

 • avsnitt III, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,

 • avsnitt III, kapitel II, punkt 2 a i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,

 • avsnitt IV, kapitel IV, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,

 • avsnitt IV, kapitel V, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,

 • avsnitt IV, kapitel VII, A, punkt 3 b i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd.

6. Artikel 18.1 c och d samt artikel 18.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter.6)

6)

EUT L 342, 22.12.2009, s. 59 (Celex 32009R1223).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:419

(Utkom d. 10 juni 2013.)

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2012:870) om de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534).