Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:549

Utkom från trycket den 28 juni 2013
Lag om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 9 § miljöbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273.

Ett mark- eller vattenområde får förklaras som kulturreservat i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade landskap. På ett sådant område ska bestämmelserna i 4–6 §§ tillämpas. Att det inom ett område finns en byggnad eller anläggning som är skyddad som byggnadsminne, kyrkligt kulturminne eller fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) hindrar inte att området förklaras som kulturreservat.

I fråga om beslut enligt denna paragraf gäller också 7 och 8 §§.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:549

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)