Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:634

Utkom från trycket den 2 juli 2013
Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);
utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 7 § och 2 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280.

Socialstyrelsen ansvarar för samordning av smittskyddet på nationell nivå och ska ta de initiativ som krävs för att upprätthålla ett effektivt smittskydd. Socialstyrelsen ska följa och vidareutveckla smittskyddet.

Folkhälsomyndigheten ska som expertmyndighet följa och analysera det epidemiologiska läget nationellt och internationellt och föreslå åtgärder för att landets smittskydd ska fungera effektivt.

2) En behandlande läkare som misstänker eller konstaterar fall av allmänfarlig sjukdom eller annan anmälningspliktig sjukdom, ska utan dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren i det landsting där den anmälande läkaren har sin yrkesverksamhet och till Folkhälsomyndigheten. Anmälan ska göras även beträffande annan sjukdom som är eller som misstänks vara smittsam, om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller uppträder i en elakartad form.

2)

Senaste lydelse 2004:877.

Anmälningsskyldigheten enligt första stycket första meningen gäller även

  • läkare vid laboratorium som utför mikrobiologisk diagnostik,

  • den som är ansvarig för ett sådant laboratorium, och

  • läkare som utför obduktion.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:634

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)