Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2013:850) om EU-miljömärket

Utkom från trycket den 26 november 2013
utfärdad den 14 november 2013.

Tillämpningsområde

Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke1) .

1)

EUT L 27, 30.1.2010, s. 1 (Celex 32010R0066).

Behörigt organ

Miljömärkning Sverige Aktiebolag är det behöriga organ som prövar ansökningar om tilldelning av EU-miljömärket och villkoren för att använda detta (artikel 9) samt utför marknadsövervakning och kontroll av användningen av EU-miljömärket (artikel 10).

Konsumentverket är marknadskontrollmyndighet och utövar marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 över att produkter överensstämmer med kraven i förordning (EG) nr 66/2010.

Bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets befogenhet att besluta om åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020 finns i lagen (2013:849) om EU-miljömärket.

SFS 2022:1184

Förvaltningslagens tillämpning

Vid Miljömärkning Sverige Aktiebolags handläggning av ärenden som gäller ansökan om tilldelning av EU-miljömärket och villkoren för att använda detta (artikel 9) eller marknadsövervakning och kontroll av användningen av EU-miljömärket (artikel 10) tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

 • 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

 • 10 § om partsinsyn,

 • 16–18 §§ om jäv,

 • 23 § om utredningsansvaret,

 • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

 • 25 § om kommunikation,

 • 31 § om dokumentation av beslut,

 • 32 § om motivering av beslut, och

 • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till.

Bestämmelserna i 10 och 25 §§ förvaltningslagen hindrar inte att Miljömärkning Sverige Aktiebolag hemlighåller

 1. identiteten hos den som enligt artikel 10.2 har framställt ett klagomål som rör en produkt som är märkt med EU-miljömärket, eller

 2. uppgifter som omfattas av sekretessavtal mellan Miljömärkning Sverige Aktiebolag och någon annan.

SFS 2018:1081

Kriterier för EU-miljömärket

Konsumentverket får meddela föreskrifter om vilka kriterier som enligt Europeiska kommissionens beslutade åtgärder ska vara uppfyllda för att en produkt ska få märkas med EU-miljömärket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:850

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014, då förordningen (2010:282) om EU-miljömärket ska upphöra att gälla.

SFS 2018:1081

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2021:693

Denna förordning träder i kraft d. 16 juli 2021.

SFS 2022:1184

Denna förordning träder i kraft d. 25 juli 2022.