Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:900

Utkom från trycket den 29 november 2013
Förordning om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255);
utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 6, 7 e och 7 f §§ smittskyddsförordningen (2004:255) ska ha följande lydelse.

1) Folkhälsomyndigheten ska fortlöpande sammanställa och utvärdera anmälningar till myndigheten enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168) och på begäran från Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg eller andra myndigheter inom smittskyddet tillhandahålla sådan information. Folkhälsomyndigheten ska också med lämpliga mellanrum sända ut redogörelser med sådan information till berörda myndigheter, läkare och veterinärer.

1)

Senaste lydelse 2013:186.

2) Innan Socialstyrelsen lämnar förslag till regeringen, ska Socialstyrelsen höra Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, kommuner och landsting samt de andra myndigheter och organisationer som Socialstyrelsen bestämmer.

2)

Senaste lydelse 2012:622.

3) Folkhälsomyndigheten ska på begäran förse Socialstyrelsen med de underlag som Socialstyrelsen behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt 7 b-7 d §§.

3)

Senaste lydelse 2012:622.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:900

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)