Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:910

Utkom från trycket den 29 november 2013
utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om miljötillsynsförordningen (2011:13)

dels att 3 kap. 1, 11 och 17 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 4 a §, av följande lydelse.

En tillsynsvägledande myndighet som avses i någon av 2, 3, 4, 4 a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 eller 16 §, ska inom sitt vägledningsområde ge tillsynsvägledning i fråga om tillämpningen av miljöbalken, föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken och EU-förordningar.

Tillsynsvägledande myndigheter ska aktivt verka för samordning och samverkan i frågor om tillsynsvägledning.

Tillsynsvägledande myndigheter på statlig central nivå ska inom sitt vägledningsområde särskilt ge stöd till länsstyrelsernas tillsynsvägledning till kommunerna.

Folkhälsomyndigheten ska ge tillsynsvägledning i frågor om

 1. hälsoskydd i bostäder och lokaler m.m. enligt 9 kap. miljöbalken,

 2. smittskydd och övrigt hälsoskydd av hygienisk eller medicinsk karaktär, med undantag för frågor som omfattas av Socialstyrelsens vägledningsområde enligt 11 § 1, och

 3. tillämpningen av 14 kap. miljöbalken, om frågorna omfattas av beslut som Folkhälsomyndigheten har meddelat enligt förordningen (2000:338) om biocidprodukter eller förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel.

1) Socialstyrelsen ska ge tillsynsvägledning i frågor om

1)

Senaste lydelse 2011:1008.

 1. smittskydd och övrigt hälsoskydd av hygienisk eller medicinsk karaktär som rör yrkesmässig hygienisk verksamhet, och

 2. tillämpningen av 15 kap. miljöbalken, om frågorna avser hanteringen av sådant avfall som i bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927) beskrivs som avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor

  a) där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara (avfallstyp 18 01 03*),

  b) i form av kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen (avfallstyp 18 01 06*),

  c) i form av cytotoxiska läkemedel och cytostatika (avfallstyp 18 01 08*), eller

  d) som utgörs av amalgam från tandvård (avfallstyp 18 01 10*).

2) Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Statens jordbruksverk, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna ska ha planer för tillsynsvägledning. Planerna ska omfatta en period om tre år. Planerna ska ses över vid behov och minst en gång varje år.

2)

Senaste lydelse 2011:642.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:910

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Bestämmelsen i 3 kap. 4 a § 3 i sin nya lydelse gäller även för frågor som omfattas av beslut som Socialstyrelsen har meddelat enligt förordningen (2000:338) om biocidprodukter före den 1 januari 2014.

3. Folkhälsomyndigheten ska i de frågor som omfattas av myndighetens tillsynsvägledningsansvar fullgöra de uppgifter som anges i 1 kap. 21 § även i de fall Socialstyrelsen som operativ tillsynsmyndighet enligt 2 kap. 3 § före ikraftträdandet enligt 1 kap. 18 och 19 §§ har överlåtit åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)