Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:23

Utkom från trycket den 28 januari 2014
Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251);
utfärdad den 16 januari 2014.

Regeringen föreskriver1) i fråga om miljöprövningsförordningen (2013:251)

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG av den 23 april 2009 om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och 2008/1/EG samt förordning (EG) nr 1013/2006, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU.

dels att 15 kap. 18 § och 28 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 29 kap. 63 och 64 §§, samt närmast före 29 kap. 63 § en ny rubrik av följande lydelse.

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 27.140 gäller för anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 1 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §.

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.25 gäller för avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som avses i 2 kap. 1 §, 4 kap. 12 eller 16 §, 5 kap. 1, 4, 10, 18, 19, 34, 35, 37 eller 39 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 eller 6 §, 9 kap. 1 eller 2 §, 11 kap. 2 eller 4 §, 12 kap. 1, 2, 3, 5 eller 14 §, 14 kap. 1, 5, 8, 10 eller 14 §, 15 kap. 1, 3, 6, 9, 10, 13 eller 14 §, 16 kap. 1 §, 17 kap. 4 §, 19 kap. 1 §, 21 kap. 1, 5 eller 6 § eller 29 kap. 3, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 38, 39, 49, 50, 54 eller 58 § men som drivs av en annan verksamhetsutövare.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Lagring och avskiljning av koldioxid

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.480 gäller för anläggning för geologisk lagring av koldioxid.

Tillståndsplikten gäller inte om den planerade lagringen uppgår till högst 100 000 ton och görs för forskning, utveckling eller prövning av nya produkter eller processer.

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.490 gäller för anläggning för avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:23

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)