Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:269 Utkom från trycket den 13 maj 2014Lag om ändring i miljöbalken;utfärdad den 30 april 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar), i den ursprungliga lydelsen samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv 2013/12/EU. i fråga om miljöbalken dels att 19 kap. 5 § ska ha följande lydelse, dels att det i balken ska införas två nya paragrafer, 22 kap. 1 d och 25 g §§ av följande lydelse.19 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2011:734. I ett ärende som prövas av länsstyrelsen eller en kommunal nämnd ska styrelsen eller nämnden tillämpa bestämmelsernai 22 kap. 1 § första stycket och 1 c och 1 d §§ om ansökans form och innehåll,i 22 kap. 2 § om en ansökans ingivande och brister i den,i 22 kap. 2 a § om prövningar som avses i 24 kap. 3, 5 och 8 §§,i 22 kap. 3 § om kungörelses innehåll,i 22 kap. 6 § om talerätt,i 22 kap. 9 § om rätt att företräda fastighet,i 22 kap. 12 § om sakkunniga,i 3 kap. 4 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar om undersökning på platsen,i 22 kap. 25 § första stycket 1–3 och 5–11, andra stycket sista meningen och tredje stycket samt 25 a–25 c, 25 f och 25 g §§ om tillståndsdoms innehåll,i 22 kap. 26 § om särskild dom,i 22 kap. 27 § första stycket, andra stycket andra meningen samt tredje stycket första meningen om uppskjutna frågor och provisoriska föreskrifter,i 22 kap. 28 § första stycket första meningen om verkställighetsförordnande, ochi 23 kap. 3 § när det gäller särskild överklagan i frågor om sakkunniga som avses i 22 kap. 12 §.22 kap.1 d §1 d §En ansökan om tillstånd till en anläggning där en kostnads-nyttoanalys ska utföras enligt 3 § lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet, ska utöver det som anges i 1 § första stycket innehållaen redovisning av slutsatserna i en kostnads-nyttoanalys som godkänts enligt den lagen, ochbeslutet om godkännande av analysen enligt samma lag.Första stycket gäller även då ansökan avser ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § första stycket.25 g §25 g §En dom som omfattar tillstånd till en sådan anläggning som avses i 1 d § ska dessutom innehålla en redovisning av slutsatserna i den kostnadsnyttoanalys vars slutsatser ska redovisas i ansökan om tillstånd till anläggningen.1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.2. Äldre föreskrifter gäller för mål och ärenden som har inletts före ikraftträdandet.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONEgon Abresparr(Miljödepartementet)