Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:355

Utkom från trycket den 27 maj 2014
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;
utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver1) i fråga om förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd2)

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv 2013/12/EU.

2)

Senaste lydelse av 25 c § 2013:262. 25 d § 2013:262.

dels att nuvarande 25 c och 25 d §§ ska betecknas 25 d och 25 e §§,

dels att det ska införas en ny paragraf, 25 c §, av följande lydelse.

En anmälan som avser en anläggning där en kostnads-nyttoanalys ska utföras enligt 3 § lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet, ska utöver det som anges i 25 § innehålla

  1. en redovisning av slutsatserna i en kostnads-nyttoanalys som godkänts enligt den lagen, och

  2. beslutet om godkännande av analysen enligt samma lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:355

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)