Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:430

Utkom från trycket den 11 juni 2014
utfärdad den 28 maj 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om miljötillsynsförordningen (2011:13)

dels att 2 kap. 19–21, 25 och 29–32 §§ samt 3 kap. 4 a, 5, 6 och 13 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 26 a §, av följande lydelse.

1) I 20–35 §§ fördelas ansvaret för tillsynen i fråga om

1)

Senaste lydelse 2014:81.

 1. miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken,

 2. föroreningsskador och miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken,

 3. vattenverksamheter enligt 11 kap. miljöbalken,

 4. jordbruk och andra verksamheter enligt 12 kap. 10 § miljöbalken,

 5. kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt 14 kap. miljöbalken samt utrustning avsedd för hantering av växtskyddsmedel,

 6. avfall och producentansvar enligt 15 kap. miljöbalken,

 7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel,

 8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG,

 9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser,

 10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall,

 11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/ 105/EG och 2000/21/EG,

 12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006,

 13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet,

 14. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG,

 15. förordning (EG) nr 1223/2009,

 16. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter, och

 17. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier.

2) Arbetsmiljöverket har ansvar för tillsynen i fråga om

2)

Senaste lydelse 2011:702.

 1. sådana tillstånd att använda bekämpningsmedel som krävs enligt förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, i de fall tillståndsfrågan prövas av Arbetsmiljöverket, och

 2. att på marknaden släppa ut, tillhandahålla eller ta i drift utrustning som är avsedd för hantering av växtskyddsmedel enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 30 b § förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

I arbetsmiljölagen (1977:1160) och arbetsmiljöförordningen (1977:1166) finns bestämmelser om Arbetsmiljöverkets ansvar för tillsyn över att förordning (EG) nr 1907/2006 följs.

3) Kemikalieinspektionen har, när det gäller 14 kap. miljöbalken och de EU-förordningar som anges i 19 § 7–9, 11–14 och 16–17, ansvar för tillsynen i fråga om

3)

Senaste lydelse 2014:81.

 1. primärleverantörers utsläppande på marknaden av kemiska produkter och biotekniska organismer samt primärleverantörers skyldighet att anmäla kemiska produkter, biotekniska organismer och varor till produktregistret,

 2. utsläppande av varor på marknaden, och

 3. att sådana representanter som avses i artikel 8 i förordning (EG) nr 1907/2006 fullgör sina skyldigheter enligt den förordningen.

Kemikalieinspektionens tillsynsansvar enligt första stycket omfattar inte den tillsyn som Livsmedelsverket har ansvar för enligt 22 § eller som Läkemedelsverket har ansvar för enligt 23 §.

Statens jordbruksverk har ansvar för tillsynen i fråga om

 1. retursystem enligt förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar, och

 2. kontroll av utrustning som är avsedd att användas yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel enligt förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.

Sveriges geologiska undersökning har ansvar för tillsynen i fråga om geologisk lagring av koldioxid.

4) Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om

4)

Senaste lydelse 2013:268.

 1. verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utom den tillsyn som omfattas av

  a) Strålsäkerhetsmyndighetens ansvar enligt 26 §, eller

  b) Sveriges geologiska undersöknings ansvar enligt 26 a §,

 2. vattenverksamheter, utom sådana vattentäkter som omfattas av tillståndsplikt som kommunen har föreskrivit enligt 9 kap. 10 § miljöbalken,

 3. föroreningsskador enligt 10 kap. 1 § första stycket miljöbalken orsakade av en verksamhet som i miljöprövningsförordningen (2013:251) är beskriven som en tillståndspliktig verksamhet och

  a) är i drift, eller

  b) har upphört efter den 30 juni 1969, om tillsynen vid tidpunkten för verksamhetens upphörande inte hade överlåtits till kommunen, och

 4. andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken orsakade av en verksamhet eller åtgärd som länsstyrelsen har tillsynsansvar för.

Länsstyrelsen får överlåta uppgiften att utöva tillsyn enligt första stycket åt en kommunal nämnd enligt 1 kap. 19 och 20 §§.

5) Om länsstyrelsen har ansvar för en viss verksamhet enligt 29 § första stycket 1 eller 2, ska länsstyrelsen också ansvara för tillsynen över verksamheten när det gäller

5)

Senaste lydelse 2014:81.

 1. bestämmelserna i 14 kap. miljöbalken och de EU-förordningar som anges i 19 § 7–9, 11–14 och 16–17 i fråga om

  a) primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor som inte innebär utsläppande på marknaden,

  b) andras än primärleverantörers hantering av kemiska produkter eller biotekniska organismer, och

  c) andras än primärleverantörers hantering av varor som inte innebär utsläppande på marknaden,

 2. att föreskrifter meddelade med stöd av 12 kap. 10 § miljöbalken följs, och

 3. avfall, farligt avfall och producentansvar.

Länsstyrelsens tillsynsansvar enligt första stycket omfattar inte den tillsyn som Arbetsmiljöverket har ansvar för enligt 20 §, Livsmedelsverket har ansvar för enligt 22 § eller Transportstyrelsen har ansvar för enligt 27 §.

6) Den kommunala nämnden har, utöver det som följer av 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken, ansvar för tillsynen i fråga om

6)

Senaste lydelse 2013:268.

 1. tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken, som inte särskilt anges i miljöprövningsförordningen (2013:251) eller bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,

 2. vattentäkter som omfattas av tillståndsplikt som kommunen har föreskrivit enligt 9 kap. 10 § miljöbalken,

 3. föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 29 § första stycket 3,

 4. andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, om skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för,

 5. hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor i andra verksamheter än miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken, utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över primärleverantörers utsläppande på marknaden enligt 21 § första stycket, och

 6. utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerade ämnen enligt förordning (EG) nr 842/2006 eller förordning (EG) nr 1005/ 2009.

7) Om en kommunal nämnd har ansvar för tillsynen över en viss verksamhet enligt 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken eller enligt 1 kap. 19 och 20 §§ denna förordning, ska nämnden också ansvara för tillsynen över verksamheten när det gäller

7)

Senaste lydelse 2014:81.

 1. bestämmelserna i 14 kap. miljöbalken och de EU-förordningar som anges i 19 § 7–9, 11–14 och 16–17 i fråga om

  a) primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor som inte innebär utsläppande på marknaden, och

  b) andras än primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, och

 2. att föreskrifter meddelade med stöd av 12 kap. 10 § miljöbalken följs.

Nämndens tillsynsansvar enligt första stycket omfattar inte den tillsyn som Arbetsmiljöverket har ansvar för enligt 20 §, Livsmedelsverket har ansvar för enligt 22 § eller Transportstyrelsen har ansvar för enligt 27 §.

8) Folkhälsomyndigheten ska ge tillsynsvägledning i frågor om

8)

Senaste lydelse 2013:910.

 1. hälsoskydd i bostäder och lokaler m.m. enligt 9 kap. miljöbalken,

 2. smittskydd och övrigt hälsoskydd av hygienisk eller medicinsk karaktär, med undantag för frågor som omfattas av Socialstyrelsens vägledningsområde enligt 11 § 1, och

 3. tillämpningen av 14 kap. miljöbalken, om frågorna omfattas av beslut som Folkhälsomyndigheten har meddelat enligt förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.

9) Havs- och vattenmyndigheten ska ge tillsynsvägledning i frågor om

9)

Senaste lydelse 2011:642.

 1. miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken inom sitt ansvarsområde,

 2. vattenskyddsområden enligt 7 kap. miljöbalken,

 3. enskilda avlopp enligt 9 kap. miljöbalken,

 4. vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken, med undantag för frågor om markavvattning,

 5. dumpning enligt 15 kap. miljöbalken,

 6. fiske och vattenbruk, med undantag för frågor som omfattas av Kemikalieinspektionens vägledningsområde enligt 6 §, och

 7. skydd av grundvatten.

10) Kemikalieinspektionen ska, när det gäller 14 kap. miljöbalken och de SFS 2014:430 EU-förordningar som anges i 2 kap. 19 § 7–9, 11–14 och 16–17 denna förordning, ge tillsynsvägledning i frågor om utsläppande på marknaden, införsel och utförsel av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor samt allmänhetens hantering av sådana produkter, organismer eller varor.

10)

Senaste lydelse 2014:81.

Första stycket gäller inte frågor som omfattas av Boverkets vägledningsområde enligt 4 § eller Läkemedelsverkets vägledningsområde enligt 7 §.

11) Statens jordbruksverk ska ge tillsynsvägledning i frågor om

11)

Senaste lydelse 2011:1008.

 1. djurhållande verksamheter och verksamheter inom jordbruks- och trädgårdsområdet utom i frågor som omfattas av Kemikalieinspektionens vägledningsområde enligt 6 §,

 2. föreskrifter som Statens jordbruksverk har meddelat med stöd av förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,

 3. avfall enligt 15 kap. miljöbalken när frågorna avser

  a) retursystem i de fall frågorna regleras i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar, och

  b) hantering av sådant avfall som i bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927) beskrivs som avfall från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av djursjukdomar där det på grund av smittfara ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande (avfallstyp 18 02 02*).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:430

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)