Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:861

Utkom från trycket den 1 juli 2014
Lag om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om miljöbalken

1)

Prop. 2013/14:186, bet. 2013/14:MJU24, rskr. 2013/14:310.

dels att rubriken till 4 kap. ska ha följande lydelse,

dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 4 kap. 10 §, samt närmast före 4 kap. 10 § en ny rubrik av följande lydelse,

dels att det närmast före 4 kap. 1 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Områden som i sin helhet är av riksintresse” och närmast före 4 kap. 9 § en ny rubrik som ska lyda ”Områden för geologisk lagring av koldioxid”.

Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden

Havsområden

För vart och ett av havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet ska det finnas en havsplan som ger vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av anspråk på användning av området. Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska zon och de områden som inte ingår i fastigheter i svenskt territorialhav från en nautisk mil utanför den baslinje som avses i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium. Syftet med havsplanerna ska vara att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Havsplanerna ska beslutas av regeringen.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana förbud eller begränsningar som i fråga om verksamheter och åtgärder inom ett havsplanerat område behövs för att uppnå syftet med planen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:861

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Susanne Gerland
(Miljödepartementet)