Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:889 Utkom från trycket den 8 juli 2014Lag om ändring i miljöbalken;utfärdad den 26 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:141, bet. 2013/14:MJU27, rskr. 2013/14:359. föreskrivs att det i miljöbalken ska införas en ny paragraf, 7 kap. 11 b §, av följande lydelse.7 kap.11 b §11 b §När en fråga om dispens enligt 11 § andra stycket avser att inom ett biotopskyddsområde enligt 11 § första stycket 1 vidta en åtgärd som underlättar för jordbruket, ska det anses finnas särskilda skäl för dispens omåtgärden behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark, ochbiotopskyddets syften fortfarande kan tillgodoses med hänsyn till förekomsten av samma typ av biotopskyddsområde eller med hänsyn till naturvärdena hos det biotopskyddsområde som dispensen avser och de naturvärden som biotopskyddsområdet bidrar till i landskapet.Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.På regeringens vägnarLENA EKSusanne Gerland(Miljödepartementet)