Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:23

Utkom från trycket den 3 februari 2015
Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251);
utfärdad den 22 januari 2015.

Regeringen föreskriver att det i miljöprövningsförordningen (2013:251) ska införas en ny paragraf, 29 kap. 56 a §, av följande lydelse.

Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.451 gäller för anläggning för att återvinna avfall genom sådant yrkesmässigt omhändertagande av fartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:23

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2015.

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)