Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:28

Utkom från trycket den 3 februari 2015
Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning;
utfärdad den 22 januari 2015.

Regeringen föreskriver1) att 24 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska ha följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), i den ursprungliga lydelsen.

Bestämmelserna i 25–28 §§ anger mål för återvinning. För att beräkna om återvinningsmålen nås ska de tal som motsvarar mängden elavfall som under ett kalenderår har tagits emot av någon för att återvinnas, materialåtervinnas eller förberedas för återanvändning divideras med det tal som motsvarar mängden elavfall som under samma kalenderår har samlats in separat. Beräkningen får endast omfatta avfall som har behandlats enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 27 § avfallsförordningen (2011:927) eller 47 § 9 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Talen ska anges i vikt.

Vid beräkningen får elavfall som har transporterats till ett land utanför EU anses återvunnet endast om det i enlighet med kraven i förordning (EG) nr 1013/2006 och förordning (EG) nr 1418/2007 har visats att avfallet har behandlats under villkor som motsvarar kraven i direktiv 2012/19/EU.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:28

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)