Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:118

Utkom från trycket den 10 mars 2015
Förordning om ändring i förordningen (2015:23) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251);
utfärdad den 26 februari 2015.

Regeringen föreskriver att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2015:23) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251) ska ha följande lydelse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:118

1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2015.

2. Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före den 15 mars 2015 och som inte har tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller motsvarande äldre bestämmelser, om tillståndsplikt införs genom 29 kap. 56 a §. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2015. Om verksamhetsutövaren senast den 31 december 2015 har gett in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten, får verksamheten därefter fortsätta att bedrivas till dess tillståndsfrågan är slutligt avgjord. Om tillståndsmyndigheten beslutar om inskränkningar för verksamheten som ska gälla under prövningstiden eller beslutar att verksamheten inte får bedrivas i avvaktan på att tillståndsfrågan är slutligt avgjord, får verksamheten dock inte bedrivas i strid med tillståndsmyndighetens beslut.

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)