Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:140

Utkom från trycket den 17 mars 2015
Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel;
utfärdad den 5 mars 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

dels att 1 kap. 1 § och 4 kap. 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 4 a § och 4 kap. 3 a §, och närmast före 1 kap. 4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel eller biocidprodukter. Förordningen är meddelad med stöd av

  • 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 4 a §, 2 kap. 4, 5, 17–19, 21 och 22 §§, 23 § första och andra styckena, 26 §, 28 § första stycket, 32 § första stycket, 33–35 §§, 36 § första och andra styckena, 37, 38, 40–42, 47, 48, 51 och 52 §§, 53 § första stycket, 55 § första stycket, 56 §, 57 § första stycket, 58 § första stycket, 59 § första stycket och 60–62 §§, 3 kap. 7, 11–15, 18 och 19 §§ och 20 § första stycket samt 4 kap. 1, 3 och 3 a §§, 16 § första stycket, 23 § första och andra styckena och 24–27 och 30 §§,

  • 14 kap. 9 § miljöbalken i fråga om 2 kap. 49 § och 3 kap. 2 §,

  • 14 kap. 11 § miljöbalken i fråga om 2 kap. 23 § första stycket samt 4 kap. 4 § andra stycket, 5–14 och 18–22 §§,

  • 14 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 2 kap. 10, 29, 45 och 46 §§, 3 kap. 9 och 10 §§ samt 4 kap. 7, 13, 25 och 28 §§, och

  • 8 kap. 7 och 11 §§ regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Undantag från miljöbalkens krav på godkännande

4 a §

Kravet på godkännande i 14 kap. 4 § miljöbalken gäller inte kemiska produkter eller biotekniska organismer som omfattas av krav på godkännande enligt förordning (EG) nr 1107/2009, i dess ursprungliga lydelse, eller förordning (EU) nr 528/2012, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 334/2014.

1 §

Detta kapitel gäller endast biocidprodukter som enligt artikel 89.2 i förordning (EU) nr 528/2012, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 334/2014, inte omfattas av krav på godkännande enligt den förordningen.

3 §

Kemikalieinspektionen får meddela sådana föreskrifter om undantag från kravet på godkännande i 14 kap. 4 § miljöbalken som det finns särskilda skäl för.

3 a §

Kemikalieinspektionen får ge dispens från kravet på godkännande i 14 kap. 4 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl. En dispens ska förenas med de villkor som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:140

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)