Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:146

Utkom från trycket den 24 mars 2015
Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);
utfärdad den 12 mars 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilaga 2 till smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:38, bet. 2014/15:SoU5, rskr. 2014/15:115.

Bilaga 22)

Samhällsfarliga sjukdomar

– smittkoppor

– svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)

– infektion med ebolavirus (en viral hemorragisk feber)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:146

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

2. Genom lagen upphävs förordningen (2014:1312) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ebolavirus.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)