Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:159

Utkom från trycket den 31 mars 2015
Förordning om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255);
utfärdad den 19 mars 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om smittskyddsförordningen (2004:255)1)

1)

Senaste lydelse av 7 f § 2013:900.

dels att 7 f § ska upphöra att gälla,

dels att 5, 7, 7 b–e, 7 g och 10–12 §§ ska ha följande lydelse.

2) Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

2)

Senaste lydelse 2006:1433.

 1. anmälan enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168),

 2. uppgifter som avses i 2 kap. 6 § 5 smittskyddslagen,

 3. undantag från anmälningsskyldigheten enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen i fråga om viss sjukdom,

 4. undantag från anmälningsskyldigheten enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen i fråga om till vem anmälan ska göras,

 5. undantag från anmälningsskyldigheten enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen i fråga om kravet på att anmälan ska ske utan dröjsmål, och

 6. undantag för uppgift i anmälan enligt 2 kap. 6 § smittskyddslagen vid viss sjukdom.

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om vilka smittsamma sjukdomar, utöver de allmänfarliga sjukdomarna, som anges i bilaga 1 till denna förordning som ska vara smittspårningspliktiga och som därmed ska bli föremål för smittspårning enligt föreskrifterna i 3 kap. 4 § första stycket smittskyddslagen (2004:168).

3) Folkhälsomyndigheten ska följa utvecklingen inom vaccinområdet och årligen den 1 oktober till regeringen lämna en lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen. Lägesrapporten ska omfatta en uppföljning av nuvarande program samt utvecklingen av nya vacciner och vilken planering som myndigheten har i fråga om att bedöma vacciner enligt 7 c och 7 d §§.

3)

Senaste lydelse 2012:622.

4) Folkhälsomyndigheten ska fortlöpande följa och göra en bedömning av att de nationella vaccinationsprogrammen uppfyller kraven i 2 kap. 3 d och 3 e §§ smittskyddslagen (2004:168).

4)

Senaste lydelse 2012:622.

Om Folkhälsomyndigheten finner att de nationella vaccinationsprogrammen behöver ändras, ska myndigheten till regeringen senast den 1 oktober lämna förslag om de ändringar av programmen som Folkhälsomyndigheten anser vara nödvändiga.

  5) Folkhälsomyndighetens förslag till ändringar av nationella vaccinationsprogram enligt 7 c § ska i tillämpliga delar innehålla en analys av

  5)

  Senaste lydelse 2012:622.

 1. sjukdomsbördan i samhället, i hälso- och sjukvården och för enskilda individer,

 2. vaccinationens förväntade påverkan på sjukdomsbördan och på sjukdomens epidemiologi,

 3. det antal doser som bedöms krävas för att uppnå önskad effekt,

 4. de målgrupper som ska erbjudas vaccination,

 5. vaccinets säkerhet,

 6. vaccinationens påverkan på verksamhet i landsting, kommuner och hos privata vårdgivare,

 7. vaccinets lämplighet att kombinera med övriga vacciner i de nationella vaccinationsprogrammen,

 8. allmänhetens möjlighet att acceptera vaccinet och dess påverkan på attityder till vaccinationer generellt,

 9. vilka andra tillgängliga, förebyggande åtgärder eller behandlingar som kan vidtas eller ges som alternativ till vaccination i ett nationellt vaccinationsprogram,

 10. vaccinationens samhällsekonomiska effekter och dess kostnader och intäkter i staten, kommunerna och landstingen,

 11. möjligheterna till uppföljning av vaccinationens effekter i de avseenden som anges i 1–10 samt statens beräknade kostnader för sådan uppföljning,

 12. behovet av informationsinsatser i förhållande till allmänheten och vårdgivare och kostnaden för dessa insatser, och

 13. medicinetiska och humanitära överväganden.

Samtliga faktorer ska redovisas utan inbördes rangordning.

6) Innan Folkhälsomyndigheten lämnar förslag till regeringen, ska Folkhälsomyndigheten höra Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, kommuner och landsting samt de andra myndigheter och organisationer som Folkhälsomyndigheten bestämmer.

6)

Senaste lydelse 2013:900.

  7) Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

  7)

  Senaste lydelse 2012:622.

 1. till vilka åldersgrupper vaccinationer enligt 2 kap. 3 c3 e §§ smittskyddslagen (2004:168) ska erbjudas,

 2. antalet doser som ska ges av varje vaccin,

 3. med vilka intervall vaccinet ska ges, och

 4. de ytterligare villkor som ska gälla för nationella vaccinationsprogram enligt 2 kap. 3 c3 e §§ smittskyddslagen.

Generalläkaren har tillsynen över smittskyddet inom Försvarsmakten. Generalläkaren får efter samråd med Folkhälsomyndigheten meddela föreskrifter om undantag från smittskyddslagens (2004:168) tillämpning på Försvarsmakten, i den mån föreskrifterna inte gäller tvångsåtgärd mot enskild.

Folkhälsomyndigheten ska i enlighet med 8 kap. 7 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168) för viss tid förordna särskilda sakkunniga att bistå rätten i mål om isolering enligt 5 kap. 1 § eller fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 § smittskyddslagen.

Folkhälsomyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som krävs för ett ändamålsenligt smittskydd samt till skydd för enskilda.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:159

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)