Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:162

Utkom från trycket den 31 mars 2015
Förordning om ändring i förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa;
utfärdad den 19 mars 2015.

Regeringen föreskriver att 37 och 9 §§ förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa ska ha följande lydelse.

Folkhälsomyndigheten ska efter samråd med berörda kommuner och landsting besluta vilka hamnar och flygplatser som ska vara karantänshamnar respektive karantänsflygplatser.

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om vilken personal och vilken utrustning som karantänshamnar och karantänsflygplatser ska ha.

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

  1. vilka misstänkta eller konstaterade fall av sjukdomar som ska rapporteras till Folkhälsomyndigheten enligt 10 § första stycket lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, och

  2. vilka uppgifter en underrättelse som avses i 10 § första stycket lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa ska innehålla.

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om vilka åtgärder till skydd för människors hälsa som ansvariga myndigheter och kommuner får vidta mot drabbade fartyg och luftfartyg.

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

  1. vem som får utfärda intyg,

  2. skyldighet att visa upp intyg och om undantag från sådan skyldighet, och

  3. andra behövliga föreskrifter om intyg enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Folkhälsomyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter till skydd för enskilda som behövs för att hindra att smittämnen eller andra ämnen som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa förs in i landet eller sprids till andra länder.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:162

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)