Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:170

Utkom från trycket den 31 mars 2015
utfärdad den 19 mars 2015.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 11 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska ha följande lydelse.

1) Socialstyrelsen ska ge tillsynsvägledning i frågor om

1)

Senaste lydelse 2013:910.

  1. hälsoskydd som rör yrkesmässig hygienisk verksamhet, och

  2. tillämpningen av 15 kap. miljöbalken, om frågorna avser hanteringen av sådant avfall som i bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927) beskrivs som avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor

    a) där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara (avfallstyp 18 01 03*),

    b) i form av kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen (avfallstyp 18 01 06*),

    c) i form av cytotoxiska läkemedel och cytostatika (avfallstyp 18 01 08*), eller

    d) som utgörs av amalgam från tandvård (avfallstyp 18 01 10*).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:170

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)