Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:243

Utkom från trycket den 12 maj 2015
Förordning om ändring i förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa;
utfärdad den 30 april 2015.

Regeringen föreskriver1) att det i förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU av den 20 oktober 2010 om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Sådant informationslämnande som avses i 16 § första stycket lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa ska fullgöras med hjälp av Sveriges nationella system för rapporteringsformaliteter för fartyg (Single Window).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:243

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)