Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:375 Utkom från trycket den 16 juni 2015Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel;utfärdad den 4 juni 2015.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel, i den ursprungliga lydelsen. Se även Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. i fråga om förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel dels att 1 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 39 a–39 d §§, av följande lydelse.1 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2015:140. Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel eller biocidprodukter. Förordningen är meddelad med stöd av14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 4 a §, 2 kap. 4, 8, 9, 17–19, 21 och 22 §§, 23 § första och andra styckena, 24, 26 och 27 §§, 28 § första stycket, 30 §, 32 § första stycket, 33–35 §§, 36 § första och andra styckena, 37–42 §§, 43 § första stycket, 44 § första stycket, 47 § första stycket, 50–52 §§, 53 § första stycket, 54 §, 55 § första stycket, 56 §, 57 § första stycket, 58 § första och andra styckena, 59 § första stycket, 60–62 §§ och 63 § första stycket, 3 kap. 1 § andra stycket, 5, 7, 8, 11–15 och 17 §§, 18 § första stycket och andra stycket första meningen, 19 § första stycket, 20 § första stycket och 21 § första stycket första meningen och andra stycket samt 4 kap. 1 och 3–4 §§, 16 § första stycket, 23–27 §§ och 30 § första meningen,14 kap. 11 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 4–14, 16 och 18–22 §§,14 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 2 kap. 5, 10, 29, 30, 45 och 46 §§, 3 kap. 9 och 10 §§ samt 4 kap. 25, 28 och 29 §§,8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 2 kap. 14 och 25 §§, och8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.2 kap.39 a §39 a §Kemiska växtskyddsmedel får inte användas för att bekämpaväxtlighet i sjöar, vattendrag, våtmarker och andra vattensamlingar, ellerskadliga nematoder i jord vid odling av grödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder.39 b §39 b §Kemiska växtskyddsmedel som är fungicider får inte användas för att behandla frukt och matpotatis efter skörd.39 c §39 c §Förbuden i 39 a och 39 b §§ gäller inte användning av växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen har beslutat att tillåta enligt artikel 53 i förordning (EG) nr 1107/2009, i den ursprungliga lydelsen.39 d §39 d §Statens jordbruksverk får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 39 a och 39 b §§, ommedlet är godkänt för ändamålet av Kemikalieinspektionen,det finns särskilda skäl, ochdet bekämpnings- eller behandlingssyfte som dispensen avser inte kan tillgodoses med icke-kemiska metoder.Denna förordning träder i kraft den 14 juli 2015.På regeringens vägnarÅSA ROMSONEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)