Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:441

Utkom från trycket den 7 juli 2015
Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter;
utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 8 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260.

2) En tillsynsmyndighet ska anmäla en överträdelse av denna lag eller en EU-förordning om handel med utsläppsrätter till Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet, om det finns misstanke om brott.

2)

Senaste lydelse 2012:344.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:441

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON
Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)