Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:532 Utkom från trycket den 18 augusti 2015Förordning om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall;utfärdad den 6 augusti 2015.Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall ska ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2013:320. Denna förordning ska inte tillämpas påetthundrafemtio år om uppgifterna rör användning av avfall för gödsel- eller jordförbättringsändamål såsom kompost, rötrest, avloppsslam, slam som kommer från muddringsverksamhet och liknande material,användning av lämpligt inert avfall för byggnadsändamål i deponier, vid restaurering eller för mark-, väg- eller utfyllnadsarbete,deponering av icke-farligt muddringsslam längs mindre sund, kanaler eller vattenvägar, från vilka det har muddrats,avfall som omfattas av förordningen (2013:319) om utvinningsavfall,lagring, slutförvaring och annat omhändertagande ava) använt kärnbränsle och kärnavfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, ochb) radioaktivt avfall enligt strålskyddslagen (1988:220), ochomhändertagande av djurkadaver i den mån inte annat följer av föreskrifter om omhändertagande av djurkadaver.Denna förordning träder i kraft den 8 september 2015.På regeringens vägnarÅSA ROMSONEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)